Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
  • baner
  • banner_1166x320px (002)
  • OLIMPstudent
  • baner www 957 x 304px 19 - 08 tydz
  • Olimp_FS_957x304

OLIMPIJSKI KONKURS SPORTOWY

Skrócony Regulamin Konkursu Promocyjnego

§1. Konkurs Promocyjny ?Olimpijski Konkurs Sportowy”, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej ?Konkursem”), jest skierowany do wszystkich pełnoletnich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej dokonujących zakupów w punktach handlowo – usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Olimp w Lublinie przy ul. Spółdzielczości Pracy 36 (zwanej dalej ?Galeria Olimp”).

§2.  

Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Transportowym ” TRANSHURT” Spółka z o.o. z siedzibą: 20-147 Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 36, wpisanym pod numerem KRS: 0000107326 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 1.066.500,00 zł NIP: 712-01-70-553, REGON: 430401967, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu – Grzegorza Dębca

2. V-ce Prezes Głównego Księgowego – – Barbarę Komorowską

§3.  

Koordynatorem Konkursu jest ACOMM Public Relations Boutique Agnieszka Komarzeniec, ul. Sieciecha 21, 20-388 Lublin.

§4.  

Konkurs obejmuje swym obszarem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§5.  

Konkurs trwa od 4 października 2008 r. do 23 października 2008 r.

§6.  

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w terminie organizowania Konkursu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§7.  

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Koordynatora, osoby zasiadające w komisji konkursowej oraz ich rodziny (zstępni, wstępni, małżonkowie), jak również właściciele i pracownicy (zatrudnieni na podstawie wszelkich umów o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Galerii Olimp (Najemcy), jak również członkowie ich rodzin (zstępni, wstępni, małżonkowie).

§8.  

Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu przez cały czas jego trwania w Galerii Olimp (w czasie oficjalnych godzin otwarcia Galerii Olimp) w punkcie informacyjnym.

§9.  

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:

a/ Dokonać w terminie od 4 października 2008 r. do 23 października 2008 r. jednorazowego zakupu w dowolnym punkcie usługowym lub handlowym zlokalizowanym w Galerii Olimp, na kwotę minimum 100,00 złotych brutto.

b/ Pobrać od sprzedawcy w punkcie usługowym lub handlowym lub w punkcie informacyjnym Galerii Olimp oryginalny kupon zgłoszeniowy Konkursu.

c/ Czytelnie wpisać w odpowiednią rubrykę kuponu zgłoszeniowego swoją propozycję hasła reklamowego promującego otwarcie nowej części Galerii Olimp w 2009 roku.

d/ Czytelnie wpisać w odpowiednią rubrykę kuponu zgłoszeniowego swoje dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres (ulica, numer, miasto, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz własnoręczny podpis obejmujący także zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

e/ Okazać pracownikowi punktu informacyjnego Galerii Olimp oryginalny dowód zakupu zgodny z niniejszym paragrafem pkt. a, (tj. fakturę, paragon lub inny dokument fiskalny stwierdzający dokonanie faktycznej wpłaty w dowolnym dniu trwania Konkursu na rzecz punktu handlowego lub usługowego Galerii Olimp). Za każde pełne 100 złotych brutto wydane jednorazowo i wyszczególnione na dowodzie zakupu Uczestnik konkursu otrzyma 1 kupon zgłoszeniowy (przykład: za zakup kurtki za kwotę 890,00 złotych brutto Uczestnik otrzyma 8 kuponów zgłoszeniowych).

f/ Wrzucić w dniach od 4 października 2008 r. do 23 października 2008 r. (w czasie oficjalnych godzin otwarcia Galerii Olimp) prawidłowo wypełniony jeden lub więcej kuponów zgłoszeniowych – zwanych dalej jako ?zgłoszenie” – do urny konkursowej, która umieszczona zostanie w punkcie informacyjnym Galerii Olimp. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie lub w inne miejsce są nieważne.  

g/ Zachować oryginał/y/ dowodu zakupu/ów/ do zakończenia konkursu oraz przedłożyć go/je/ do wglądu na życzenie Organizatora przy odbiorze nagrody.

2. W konkursie nie ma możliwości sumowania dwóch lub więcej oddzielnych zakupów wyszczególnionych na dwóch różnych dowodach zakupu o wartości poniżej 100,00 zł tak, aby łącznie przekraczały one kwotę 100,00 zł.

3. Aby uniknąć podwójnego wydania kuponów zgłoszeniowych, pracownik Galerii Olimp przybije na odwrocie dowodu zakupu okolicznościowy stempel. Uczestnik nie ma prawa żądać zaniechania przybicia stempla w oryginał dowodu zakupu pod rygorem nieprzyjęcia kuponów konkursowych

4. Aby wziąć udział w Konkursie na hasło reklamowe, w którym nagrodą główną jest dwuosobowa wycieczka do Grecji wystarczy jeden poprawnie wypełniony oryginalny kupon zgłoszeniowy.

5. Kupony nieoryginalne, kupony bez podanego proponowanego hasła reklamowego, kupony bez podanych czytelnych danych osobowych oraz własnoręcznego podpisu z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych są nieważne.

§10.  

Nagrodą w konkursie jest jedna Nagroda Główna, tj. dwuosobowa samolotowa wycieczka do Grecji.

§11.  

Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.

§12.  

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 października 2008 r. ok. godz. 16.00 w Galerii Olimp podczas ?urodzin Galerii Olimp”.

§13.  

Każdy uczestnik składając własnoręczny podpis na Kuponie Konkursowym wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na ich wykorzystanie do celów marketingowych Organizatora. Uczestnik konkursu w trakcie gdy dane będą przetwarzane posiada prawo do wglądu w te dane oraz posiada prawo do ich poprawiania.

§14.  

Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§15.  

Wszelkie opisy Konkursu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie Regulamin w całej swojej treści.

§16.  

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez każdego uczestnika Regulaminu Konkursu w całości i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.