Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
  • letnie_wyprzedaże
  • baner główny_niedziela
  • baner_główny_16.07
  • baner główny_kuchnie
  • baner-www-957x304px

Konkurs Urodzinowy Galerii Olimp „Wygraj podróż marzeń z ITAKĄ!” rozstrzygnięty!

Olimp_15urodziny_319x222

Znamy zwycięzcę Konkursu Urodzinowego Galerii Olimp „Wygraj podróż marzeń z ITAKĄ” z okazji jubileuszu 15 – lecia naszego centrum handlowego. Klienci mogli w nim wygrać voucher na kwotę 4 tys. zł na podróż w wybrane przez siebie miejsce, spośród ofert dostępnych w Salonie ITAKA w Galerii Olimp. Wystarczyło przyjść do centrum w terminie od 16 do 23 października, zrobić zakupy za kwotę minimum 20 złotych, wypełnić kupon i pojawić się na finale konkursu podczas imprezy urodzinowej.

Uczestnicy Konkursu mieli za zadanie dokończyć na Kuponie Konkursowym dokończyć zdanie: „Lubię Galerię Olimp bo:..”. Zwycięskie hasło brzmi:

Lubię Galerię Olimp, bo
jest:
Bogaty wybór
Otwarta do późna
Stylowa
Kompleksowa
Absolutnie najlepsza
Po prostu BOSKA!

Autorką hasała jest Pani Anna Olszewska, która za zwycięstwo w konkursie otrzymała voucher na podróż z Biurem Podróży ITAKA!

Gratulujemy laureatce i życzymy fantastycznej podróży!

Regulamin konkursu: „Wygraj podróż marzeń z ITAKĄ”
z okazji 15 –tych Urodzin Galerii Olimp
§ 1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Janusz Dwornicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Dwornicki Janusz Biuro Promocji PROMEDIA z siedzibą w Marysinie, ul. Malownicza 12, 21-002 Jastków działające na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , REGON 432651817, NIP: 564-000-19-33. Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia pn. „15 – te Urodziny Galerii Olimp” Zleceniodawcą przeprowadzenia konkursu jest Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowo-Transportowym “TRANSHURT” Spółka z o.o. z siedzibą: 20-147 Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 36, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000107326, wysokość kapitału zakładowego 2.047.500 zł, NIP:712-01-70-553, REGON: 430401967 (dalej Zleceniodawca).§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu1. Konkurs rozpoczyna się 16 października 2015 r. i trwać będzie do dnia 23 października 2015 r. do godz. 20.00.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Galerii Olimp w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 32-36b.§ 3
Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Galerii Olimp oraz członkowie ich najbliższych rodzin (rodzeństwo, małżonkowie, dzieci).

§ 4
Zasady udziału w konkursie

1. Warunki konieczne do uczestnictwa w konkursie:

a) W terminie od 16.10.2015 r. do 23.10.2015 r. należy dokonać zakupów w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Galerii Olimp za minimum 20 zł.
b) Dokonując zapłaty za zakupy, należy u sprzedawcy pobrać dowód zakupu (paragon, faktura) uprawniający do pobrania kuponu konkursowego w Punkcie Obsługi Konkursu zlokalizowanym w Holu Głównym Galerii Olimp IV lub Biurze Obsługi Klienta. Jeden kupon konkursowy przysługuje za jeden dowód zakupu (paragon, faktura) na kwotę minimum 20 zł. niezależnie od kwoty pieniężnej, o jaką zostaje przekroczona minimalna wartość zakupów oraz niezależnie od ilości nabytych towarów objętych jednym dowodem zakupu. Kupon Konkursowy należy wypełnić podając swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, kwota zakupów, nazwa sklepu, podpis, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych) oraz dokończyć zdanie: „Lubię Galerię Olimp bo:”
c) Kupon Konkursowy należy wrzucić do jednej z urn konkursowych zlokalizowanych na terenie Galerii Handlowej OLIMP I (Biuro Obsługi Klienta) oraz OLIMP IV (Hol Główny Galerii Olimp).
d) Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zachować dokument potwierdzający dokonanie zakupów w Galerii Olimp (paragon, faktura). Okazanie dowodu zakupu jest konieczne do odebrania nagrody.
e) Każdy uczestnik ma prawo dokonać tyle zgłoszeń (wypełnić kupon konkursowy), ile razy spełni warunki zakupu zgodnie z regulaminem Konkursu.

2. Zgłoszenia do konkursu są możliwe tylko za pomocą kuponów Konkursowych emitowanych w Biurze Obsługi Klienta oraz Punkcie Obsługi Konkursu na terenie Galerii Olimp. Kupony nieoryginalne, kupony bez wypełnionego zadania, kupony bez podanych czytelnych danych osobowych oraz własnoręcznego podpisu z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych są nieważne.
3. Zakupami objętymi konkursem są zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych we wszystkich punktach handlowych i usługowych na terenie Galerii Olimp w Lublinie (z wyłączeniem: leków, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich)

§ 5
ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu spośród osób wskazanych przez Zleceniodawcę.
2. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie oceny wykonania zadania konkursowego tj. najbardziej kreatywnego w ocenie komisji konkursowej dokończenia zdania: „Lubię Galerię Olimp bo:” znajdującego się na prawidłowo wypełnionym kuponie konkursowym
3. Reklamacje dotyczące przebiegu i wyników konkursu można składać w terminie do dnia 27 października 2015 r. do godziny 1500 jedynie w formie pisemnej i wyłącznie w siedzibie Zleceniodawcy przy al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin.

§ 6
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w konkursie jest voucher na podróż z Biurem Podróży ITAKA na kwotę 4 tys. zł brutto.
2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzegania szczegółowych wartości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność wygranej przez laureata nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
4. Organizator imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie Zwycięzcy Konkursu i osoby towarzyszącej w podróży poniesione w związku z realizacją nagrody.
5. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na wyjazd z Biurem Podróży Itaka (wg ofert zawartych w katalogach) w Salonie Firmowym Biura Podróży Itaka mieszczącym się w Galerii Handlowej Olimp przy al. Spółdzielczości Pracy 32 lokal 415 w Lublinie.
6. Jeżeli cena wyjazdu wybranego przez klienta/beneficjenta będzie przekraczała wartość vouchera wówczas osoba która wygrała voucher jest zobowiązana do dopłacenia różnicy.
7. Jeżeli cena wyjazdu wybranego przez klienta/beneficjenta będzie mniejsza niż wartość vouchera wówczas Biuro Podróży Itaka nie zwraca różnicy w cenie.
8. Wyjazd może być zrealizowany jeżeli uczestnikiem wyjazdu będzie przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
9. Integralną częścią nagrody są katalogi z ofertą Biura Podróży Itaka oraz warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych zawartych w katalogach Biura Podróży ITAKA.
10. Voucher jest ważny 12 miescięcy od daty wystawienia.
11. W cenę wyjazdów nie są wliczone opłaty za bilety wstępu w zagranicznej walucie (wysokość tych opłat podana jest w katalogu Biura Podróży Itaka przy każdej imprezie)

§ 7
Ogłoszenie wyników

1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas eventu okolicznościowego „15 – te Urodziny Galerii Olimp” na terenie centrum handlowego Galeria Olimp w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 32-36b w dniu 25 października 2015 r. o godz. 16.00, na scenie w patio Galerii OLIMP IV.
2. Osoba wskazana jako Zwycięzca Nagrody ma obowiązek zgłoszenia się w ciągu 2 minut od momentu wyczytania jej danych do Komisji i zobowiązana jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, w którym dane (imię i nazwisko oraz adres) będą tożsame z danymi podanymi na kuponie konkursowym. Spełnienie powyższych warunków jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do nagrody.
3. W przypadku nie zgłoszenia się wyczytanej osoby w wyznaczonym czasie lub jej negatywnej weryfikacji, prawo do uzyskania Nagrody przypada osobie następnej w kolejności wg. oceny Komisji Konkursowej po przeprowadzeniu powyższej procedury, aż do skutecznego wyłonienia Zwycięzcy.
4. Ogłoszenie Wyników przyznania Nagrody Głównej będzie prowadzone do momentu wyłonienia Laureata, jednak zostanie przeprowadzone wywołanie nie więcej niż 25 osób.
5. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych lub błędnych a także odmowa zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody.

§ 8
Wydanie nagród

1. Odbiór nagrody, jaką jest voucher na podróż z Biurem Podróży ITAKA na kwotę 4 tys. zł brutto nastąpi wyłącznie poprzez osobisty kontakt Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem.
2. Organizator Konkursu jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanej przez Zwycięzcę Konkursu nagrody głównej. Podatek od nagrody głównej, tj. 10%, zostanie wpłacony w stosownej wysokości na właściwe konto Urzędu Skarbowego zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zwycięzca konkursu przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do zawarcia ze Zleceniodawcą umowy na przeniesienie praw autorskich według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, pod rygorem utraty statusu Zwycięzcy Konkursu i prawa do otrzymania nagrody.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu oraz Zleceniodawcę swych danych osobowych udostępnianych podczas trwania konkursu w celach komunikacyjnych.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie oraz przetwarzanie przez organizatora konkursu i Zleceniodawcę swojego utworu w postaci dokończonego zdania o jakim mowa w § 4 lit. b) na zasadach określonych umową o przeniesienie praw autorskich stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
7. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach reklamowych i marketingowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182). Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Administratora drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1422).

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia
przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia akcji konkursu z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
5. Organizator i Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

UMOWA PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH

Zawarta w dniu………….…….. w Lublinie
pomiędzy

……………………………………………zam ul. ………………… PESEL ………………………
zwanym dalej „Autorem”,

a

Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowo-Transportowym “TRANSHURT” Spółka z o.o. z siedzibą: 20-147 Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 36, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000107326, wysokość kapitału zakładowego 2.047.500 zł, NIP:712-01-70-553, REGON: 430401967zwanym dalej „TRANSHURT”
Łącznie zwane stronami.

1. Autor oświadcza, że jest twórcą utworu w postaci zdania „Lubię Galerię Olimp bo:” oraz zapewnia, że przysługuje mu wyłączne prawo majątkowe do tego utworu.
2. Autor przenosi na TRANSHURT nieodpłatnie całość swoich praw majątkowych do dzieła wymienionego w punkcie 1, w zakresie publicznego wykorzystania, upowszechnienia za pomocą elektronicznych nośników danych oraz upowszechnienia z pomocą sieci Internet w zamian za możliwość uczestniczenia w konkursie: „Wygraj podróż marzeń z ITAKĄ” którego zleceniodawcą przeprowadzania jest TRANSHURT
3. Autor przenosi na TRANSHURT wyłączne prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego.
4. Przeniesienie praw autorskich utworu odbywa się bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
5. Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany i uzupełnienia umowy muszą być dokonywane za zgodą stron na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Spory wynikłe w związku z realizacją powyższej umowy strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu siedziby TRANSHURT.

– See more at: http://galeriaolimp.com.pl/2015/10/35531/#sthash.h22aZWjj.dpuf