Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „TRANSHURT” sp. z o.o. z siedzibą 20-147 Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 34 , KRS: 0000107326, REGON: 430401967, NIP: 712-01-70-553.
 2. Inspektorem danych osobowych administratora – jest Pani Anna Muzyka, możliwość skontaktowania się z inspektorem możliwa jest za pośrednictwem adresu: iodo@transhurt.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b RODO w celu:
 • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy będą wskazane w preambule umowy)
 1. Art. 6 ust. 1 lit c, RODO, w celu:
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na  „TRANSHURT” sp. z o.o. w Lublinie (obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie umów i faktur VAT, obowiązek podatkowy)
 1. Art. 6 ust.1 lit f RODO, w celach:
 • powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego „TRANSHURT sp. z o.o. w Lublinie, w tym powierzchni parkingowej Galerii OLIMP, której właścicielem jest Administrator, tam gdzie ma to zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących, tj. w prawnie uzasadnionym interesie „TRANSHURT” sp. z o.o. w Lublinie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), a dodatkowo: w celach związanych z odpowiadaniem na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do dokumentacji związanej z bezpieczeństwem  „TRANSHURT” spółka z o. o. w Lublinie , które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej
 1. Art. 9 ust. 2 lit f RODO, gdy:
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy.
 2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie na okres niezbędny do:
 • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących  „TRANSHURT” sp. z o.o., jeśli takie wystąpią
 • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 1. „TRANSHURT” sp. z o.o. w Lublinie nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.
 2. Dane Pani/Pana nie są profilowane.
 3. „TRANSHURT” sp. z o.o. informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem)
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Prawo wymienione w pkt 7 powyżej można realizować m.in.. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępnie) lub poprzez kontakt z „TRANSHURT” sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE W IMIENIU „TRANSHURT” SP. Z O.O.

Firmy windykacyjne, kancelarie prawne, biura informacji o zadłużeniu, operatorzy pocztowi, przewoźnicy kurierscy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne.