Polityka plików cookies

 1. Niniejszy dokument dotyczy strony https://www.galeriaolimp.com.pl (zwanej dalej Stroną) i odnosi się wyłącznie do przeglądania zawartości tej Strony.
 2. Strona prowadzona pod adresem https://www.galeriaolimp.com.pl administrowana jest przez:

 „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967 (zwana dalej Administratorem)

 1. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.
 2. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) użytkownika końcowego (zwanego dalej Użytkownikiem). Pliki Cookies, którymi posługuje się https://www.galeriaolimp.com.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim urządzeniu.
 3. Administrator informuje, że korzystnie ze Strony https://www.galeriaolimp.com.pl powoduje przekazywanie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze Strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie rodzajach celów tj.:
   • sesyjne analizowanie danych: dane są przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej w celu polepszenie nawigacji na stronie.
   • stałe Analizowanie danych: dane pozostają na urządzeniu przez określony czas, lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego urządzeniu końcowym, w celu przechowywania informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem podmiotów trzecich.
   • zewnętrzne analizowanie danych: dane przekazywane są do serwisów partnerskich: np. Facebook, Google, Google Analytics. w celu prowadzenia statystyk.
 1. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki wyłączając pliki cookies, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:
   • Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
   • Przejść do zakładki „Prywatność”;
   • Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”
 1. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z Plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.
 3. Administrator Strony https://www.galeriaolimp.com.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.
 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 5. Strona https://www.galeriaolimp.com.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator https://www.galeriaolimp.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.
 6. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – Plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TRANSHURT” Sp. z o. o. z siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967
 2. Możliwość skontaktowania się z inspektorem danych osobowych administratora za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@transhurt.com.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b RODO w  celu:

   • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy będą wskazane w preambule umowy)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu:

   • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie (obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie umów i faktur VAT, obowiązek podatkowy, obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 9 ust. 2 lit f RODO w celu:

   • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy.
   • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z serwisu www.galeriaolimp.com.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu i przez okres utrzymania funkcjonalności Strony oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, a po upływie tego czasu przez okres niezbędny do:

   • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie, jeśli takie wystąpią
   • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych,)
 1. „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.

Dane Pani/Pana nie są profilowane.

 1. „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
   • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
   • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
   • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
   • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
   • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
   • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
   • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem)
   • Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Prawo wymienione w pkt 1-6, i pkt 8-9 powyżej można realizować m.in.. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępnie) lub poprzez kontakt z „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE W IMIENIU „TRANSHURT” Sp. z o. o. w Lublinie: przedsiębiorcy komunikacyjni, firmy windykacyjne, biura informacji o zadłużeniu, operatorzy pocztowi, przewoźnicy kurierscy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne.